You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

52 lines
2.5 KiB

# Ett öppet brev till stöd för RMS.
För att signera, **klicka [här](https://github.com/rms-support-letter/rms-support-letter.github.io/new/master/_data/signed)** och namnge filen `<anvandarnamn>.yaml` (ersätt `<anvandarnamn>` med ditt namn) med följande innehåll:
```yaml
name: <ditt namn (valfritt: organisation eller företag)>
link: <länk till din profil eller hemsida>
```
Utan `<>` symbolerna.
Exempel:
```yaml
name: Anders Svensson (God Företag AB)
link: https://github.com/anders_svensson
```
1 year ago
Använd inte `<>` eller icke-ASCII-symboler i filnamnet.
Om du använder din e-post som en länk, skriv `mailto:` framför din e-postadress.
Om du kan, använd ditt riktiga namn och lägg till dina projekt eller anknutna organisationer inom parentes.
Sedan **klicka på "Propose new file"** (Föreslå ny fil) och gå igenom de efterföljande sidorna för att skapa en begäran om sammanslagning.
Låt oss hålla tonen professionell.
Om du kan, dela gärna med dig av detta brev i dina forum eller på sociala medier samt meddela journalister som kan vara till hjälp för vår sak.
Alternativt kan du skapa en kopia av projektet, skapa filen `_data/signed/<anvandernamn>.yaml` manuellt och sedan "commit" och skicka en PR.
Om du vill stödja brevet **utan att använda Github**, klicka här: https://codeberg.org/rms-support-letter/rms-support-letter/issues/1,
eller skicka en signerad "patch" till [signrms@prog.cf](mailto:signrms@prog.cf) eller [~tyil/rms-support@lists.sr.ht](mailto:~tyil/rms-support@lists.sr.ht).
Om du fortfarande behöver hjälp via visuella instruktioner, använd [den här videon](https://invidious.snopyta.org/watch?v=1lz5S5oS8CU).
**Alla signaturer kommer att behandlas inom högst 12 timmar - på grund av en hög PR volym**
## Chattrum (på engelska)
- **Matrix:** [+free-rms:matrix.org](https://matrix.to/#/+free-rms:matrix.org)
- **IRC:** #freerms on [libera](https://libera.chat)
- **Discord:** https://discord.gg/7FWkxG4CsU
- **Telegram:** https://t.me/free_rms
## Licensiering
Koden i arkivet är licensierad under GPL-3.0.
Bilderna i mappen `assets` är licensierade under [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode). De sociala förhandsgranskningsbilderna är baserade på https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Richard_Matthew_Stallman.jpeg, publicerad under CC BY-SA 3.0, som ursprungligen trycktes som omslag för O'Reillys bok `Free as in Freedom: Richard Stallman's Crusade for Free Software by Sam Williams`, publicerad den 1 mars 2002 under GFDL.
1 year ago
Signaturer är inte upphovsrättsligt skyddade.