You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

2.6 KiB

Një letër në mbështetje të RMS.

Për të firmosur, kliko këtu dhe emërtoje filen <përdorues>.yaml (zëvëndëso <përdorues> me emrin tënd) me përmbajtjen si më poshtë:

name: <emri yt këtu (mund të shkruash kompaninë ose organizatën)>
link: <link i profilit ose website>

Mos harro shkruhet pa <>.

Shembull:

name: Emër shembull (Kompania)
link: https://github.com/user_shembull

Mos përdor <> në këtë file, gjithashtu nuk lejohen karakteret jo-ASCII në emërtimin e filet. Nëse përdor këtë email si link, shtoji mailto:. Nëse ke mundësi, të lutem përdor emrin tënd të vërtetë dhe shto projektet dhe kompanitë e lidhura në thonjëza teke.

Pastaj kliko "Propose new file" dhe ndiq instruksionet për merge request.

Mbaj një ton të vendosur por profesional.

Nëse keni mundësi, konsideroni shpërndarjen e kësaj letre në forumet tuaja dhe rrjete sociale dhe informoni gazetarët e kësaj fushe.

Gjithashtu, bëjini fork dhe clone repozitorin, krijoni manualisht file _data\signed\<username>.yaml, commit dhe kërkoni PR.

Nesë doni të suportoni letrën jashtë Github, shkoni tek: https://codeberg.org/rms-support-letter/rms-support-letter/issues/1, ose dërgoni një patch të firmosur tek signrms@prog.cf ose ~tyil/rms-support@lists.sr.ht.

Nëse përsëri ju duhet ndihmë nga ana vizuale, shikoni videon.

Firmat proçesohen maksimalisht brenda 12 orëve - për shkak të volumit të Pull Requesteve

Chatrooms

Contact

Nëse jeni gazetar, youtuber, ose përfaqësues të shtypit, mund të kontaktoni tek ky email:

Licensing

Kodi në këtë repozitor kanë liçensën GPL-3.0-only

Imazhet tek folderi assets janë liçensuar sipas CC BY-SA 3.0. Imazhet janë bazuar tek https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Richard_Matthew_Stallman.jpeg, publikuar nën CC BY-SA 3.0, versioni i parë i së cilës ka qenë kopertinë e librit të botuar nga O'Reilly Free as in Freedom: Richard Stallman's Crusade for Free Software by Sam Williams, publikuar më 21 Mars 2002 nën GFDL.