You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

2.3 KiB

Thư ngỏ ủng hộ RMS

Để ký, nhấn vào đây và đặt tên tệp là <tên tài khoản>.yaml (thay <tên tài khoản> bằng tên tài khoản của bạn) với nội dung như sau:

name: <tên bạn (tổ chức hoặc công ty, nếu phù hợp)>
link: <đường dẫn đến trang cá nhân hoặc trang web>

Ví dụ:

name: Nguyễn Văn A (Công ty B)
link: https://github.com/nguyenvana

Đừng dùng <> trong tệp này và tên tệp, cũng như các kí tự ngoài bảng mã ASCII trong tên tệp. Nếu bạn muốn dùng đường dẫn tới email, đặt mailto: liền trước. Nếu bạn có thể, làm ơn sử dụng tên thật và thêm các dự án cũng như tổ chức liên quan trong ngoặc đơn.

Sau đó nhấn "Propose new file" và đi qua các trang tiếp theo để tạo một pull request.

Hãy cùng nhau giữ giọng điệu cứng rắn mà không mất đi tính chuyên nghiệp.

Nếu bạn có thể, vui lòng vui lòng chia sẻ lá thư này trên các diễn đàn và trang mạng xã hội, và thông báo cho các nhà báo có thể giúp ích cho mục đích của chúng ta.

Bạn cũng có thể fork và clone repo này, tạo tệp _data/signed/<username>.yaml một cách thủ công, rồi commit và tạo một PR.

Nếu bạn muốn ủng hộ bức thư mà không dùng GitHub, tới Codeberg, hoặc gửi một bản vá đã ký tới signrms@prog.cf hay ~tyil/rms-support@lists.sr.ht.

Nếu bạn cần hỗ trợ bằng hướng dẫn trực quan, xem video này.

Tất cả các chữ kí sẽ được xử lý trong vòng 12 giờ do số lượng lớn.

Phòng chat